Hankkeet

Summanjoen kunnostushanke

Summanjoen kunnostushankkeen tarkoitus on käynnistää joen valuma-alueen ennallistamisia ja kunnostuksia, jotta sen ekologinen tila saataisiin hyvälle tasolle turvetuotannon sekä muiden maa- ja metsätalouselinkeinojen vaikutuspiirissä olevilla vesialueella. 

» Tutustu hankkeeseen

HULEVET – Hulevesien hallinnan toimintamallin jalkautus (2023–2025)

HULEVET-hanke kehittää hulevesien määrällistä ja laadullista hallintaa hankekuntien eri toimijoiden välisenä yhteistyönä Uudenmaalla ja Päijät-Hämeessä. Tavoitteena on luoda hulevesien hallintaan vahva ketju, jossa paikalliset vesiolosuhteet huomioidaan. Taajamissa pienvesiluonnon säilyminen, pinta- ja pohjavesien suojelu sekä hulevesitulvien torjunta ovat keskeisiä tekijöitä hulevesien hallinnassa.

» Tutustu hankkeeseen

Kymijoen kalataloudelliset ympäristöselvitykset 2021-2022

Kymijoen kalataloudelliset ympäristöselvitykset -hankkeen kantavana tavoitteena oli kerätä ja jakaa kalatalousalan tietoa ja tiivistää elinkeinokalataloutta koskevaa alueellista yhteistyötä eri toimijoiden kesken nostamalla kalatalouden vaikutusta, arvoa ja merkitystä lähikalan tuottajana.

» Tutustu hankkeeseen

Sääski – Maatalouden ja vesienhoidon yhteistyöhanke 2020-2022

Sääski – Maatalouden ja vesienhoidon yhteistyöhankkeessa vesistön valuma-aluetta sekä tilaa tarkasteltiin kokonaisvaltaisesti tavoitteena maan vesitalouden, hiilensidonnan ja kasvukunnon parantaminen sekä vesistöön kohdistuvan kuormituksen vähentäminen kalatalous ja luonnon monimuotoisuus huomioiden.

» Tutustu hankkeeseen

Kymijoen Vesi ja Ympäristö - Neuvo

NEUVO hajajätevesien neuvontahanke 2011-2019

Neuvo Kymi, Päijät-Häme ja Lapinjärvi-Loviisa 2019 -hankkeiden neuvonnat ovat päättyneet 31.10. Yhdistys tarjosi kuitenkin vuoden 2019 loppuun saakka jätevesien käsittelyyn liittyvää neuvontaa Hollolan haja-asutusalueen asukkaille.

» Tutustu hankkeeseen

Kymijoen Vesi ja Ympäristö - Maltti metsänhoidossa - valtti vesienhoidossa

Maltti metsänhoidossa – valtti vesienhoidossa 2017-2020

Hankkeen avulla vähennettiin Kaakkois-Suomen alueen tehostuvan metsätalouden aiheuttamia riskejä alueen herkkiin vesistöihin.

» Tutustu hankkeeseen

Kymijoen Vesi ja Ympäristö - Suon arvottaminen

Suon arvottaminen ja taustakuormitus 2015-2017

Hankkeessa selvitettiin vesihyönteisten avulla Kymenlaakson soiden luontoarvoja. Lisäksi hankkeessa selvitettiin Kaakkois-Suomen soiden luonnollista taustakuormitusta, mikä arvioitiin osin epätarkalla valtakunnallisella keskiarvolla.

» Tutustu hankkeeseen

Kymijoen vesi ja ympäristö - Kalankasvatuksen ympäristöhanke

Kalankasvatuksen ympäristöhanke 2016-2018

Hankkeessa selvitettiin miten vesinäytepisteet tulee sijoittaa kalankasvatukseen nähden sekä laskettiin miten toiminnan harjoittajan hiilijalanjälki muuttuu kalankasvatuslaitosten sijoittuessa kauemmaksi rannikolta.

» Tutustu hankkeeseen

Kymijoen Vesi ja Ympäristö - Kymijoen alueen järvikunnostushanke

Kymijoen alueen järvikunnostushanke 2013-2014

Kymijoen alueen järvikunnostushankkeen tavoitteena oli parantaa ympäristön tilaa auttamalla osakaskuntia hoitamaan omia järviään.

» Tutustu hankkeeseen

Kymijoen Vesi ja Ympäristö - Ruokokuoriaistutkimus

Ruokokuoriaistutkimus 2015-2016

Kymijoen vesi ja ympäristö ry toteutti vuosina 2015 – 2016 ruokokuoriaistutkimuksen, jonka tarkoitus oli selvittää uhanalaisten ruokokuoriaisten ekologiaa Kymenlaaksossa ja Etelä-Karjalassa.

» Tutustu hankkeeseen