Maltti metsänhoidossa

Maltti metsänhoidossa – valtti vesienhoidossa

Hankkeen avulla vähennettiin Kaakkois-Suomen alueen tehostuvan metsätalouden aiheuttamia riskejä alueen herkkiin vesistöihin. Hanke toteutettiin yhteistyössä Suomen metsäkeskuksen kaakkoisen palvelualueen ja Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen kanssa 1.5.2017 – 28.2.2020. Hankkeen kokonaiskustannukset olivat 336 510 € ja sen päärahoittaja oli Euroopan maaseudun kehittämisen maaseuturahasto.

Hankkeen toimenpiteet

Hankkeen toimenpiteet kohdistettiin alueellisessa vesienhoidon toimenpide-ohjelmassa määritetyille metsätalouden vaikutuksille herkille alueille, erityisesti jäljellä oleviin kirkasvetisiin ja lähes luonnontilaisiin vesistöihin. Näitä esiintyy Kaakkois-Suomessa pääasiassa Salpausselillä ja niiden pohjoispuolella. Herkkien vesistöjen alueille laadittiin vesiensuojelun yleissuunnitelmia, jotka ovat metsänomistajien ja muiden toimijoiden käytettävissä metsänkäsittelypäätöksiä ja metsäsuunnitelmia tehtäessä.

Herkimpien vesistöjen valuma-alueiden metsänomistajille, ranta-asukkaille, osakaskunnille ja kyläyhdistyksille jaettiin tietoa kyseisille alueille soveltuvista metsätalouden vesiensuojelumenetelmistä sekä vesistöjen tilasta ja siihen vaikuttavista tekijöistä. Tiedotus tapahtui alueilla järjestettävinä infotilaisuuksina ja metsänomistajille lähetettävillä tiedotteilla metsätalouden vesiensuojelumenetelmistä.

Metsäalantoimijoille järjestettiin ilmaisia tiedotustilaisuuksia metsätalouden vesiensuojelusta ja sen suunnittelusta. Myös vesistöasiantuntijoiden ja metsäalan toimijoiden vuorovaikutusta edistettiin yhteistapahtumien avulla.

Hankkeen tavoitteet

Hankkeen tavoitteena oli tuoda nykyaikaiset vesiensuojelumenetelmät pysyvästi osaksi metsätaloustoimenpiteitä ja näin ehkäistä Kaakkois-Suomen lähes luonnontilaisten vesistöjen tilan heikkeneminen.

Yhteystiedot

Projektipäällikkönä toimi
Miina Fagerlund
Kymijoen vesi ja ympäristö ry

Luonnonhoidon asiantuntija
Tiina Karjalainen
050 464 8908/ 029 432 4455
tiina.karjalainen@metsakeskus.fi
Suomen metsäkeskus, kaakkoinen palvelualue