Summanjoen kunnostushanke

 

Summanjoen kunnostushankkeen tarkoitus on käynnistää joen valuma-alueen ennallistamisia ja kunnostuksia, jotta sen ekologinen tila saataisiin hyvälle tasolle turvetuotannon sekä muiden maa- ja metsätalouselinkeinojen vaikutuspiirissä olevilla vesialueella. Samalla hankkeessa keskitytään tarpeellista, mitä tuotannosta poistuville turvetuotantoalueelle voi tehdä, jotta Summanjoen tila paranisi, ja turvealan työntekijät etsivät uusia korvaavia elinkeinoja palveluennallistamisen ja vesienhoidon parista.

Hanke toteuttaa Uudistuva ja osaava Suomi -ohjelma TL 7 erityistavoitteen 7.1 Turpeesta luopumisen oikeudenmukainen siirtymä sekä Kymenlaakson JTF-siirtymäsuunnitelman tavoitteita mm. turvetuotantoalueiden ja kuormittuneiden vesistöjen ennallistamisesta. Hankkeella myös mm. edistetään hiilinielujen ennallistamista, tuetaan uudistuvaa liiketoimintaa ja tuotannon jatkuvuutta sekä tuetaan elinkeinojen sopeutumista ilmastonmuutokseen.

Yksi hankkeen tavoitteista on luoda toimiva, keskinäiseen luottamukseen perustuva suhde vesiensuojelun sekä maankäyttäjien välille. Täten edistetään yhteistyössä vesiensuojelun toimenpideohjelman täytäntöönpanoa yhteistyössä maanomistajien kanssa elinkeinot huomioiden.

Hankkeen varsinainen toteutusaika 1.3.2024–31.5.2026

Hankkeen kokonaiskustannukset ovat noin 500.000 € ja päärahoittajana on Oikeidenmukaisen siirtymän rahasto (JTF). JTF-rahoitusta haetaan Kymenlaaksossa Kymenlaakson liiton kautta. Muu rahoitusosuus koostuu Eksp Säätiön ja Tuuliaisen Säätiön tuesta, sekä omarahoitusosuudesta.

 

Hankkeen tavoitteet

  1. Hankkeen tavoitteena on parantaa Summanjoen veden laatua vähentämällä hajakuormitusta, sekä suurten virtaamavaihtelujen tasaaminen ja siten vedenlaadun parantaminen kokonaisvaltaisen valuma-alueen tarkastelun keinoin.
  2. Käynnistää joen valuma-alueella ennallistamisia ja kunnostuksia, jotta sen ekologinen tila saataisiin hyvälle tasolle turvetuotannon sekä muiden maa- ja metsätalouselinkeinojen vaikutuspiirissä olevilla vesialueilla.
  3. Selvittää, mitä tuotannosta poistuville turvetuotantoalueille voidaan tehdä, jotta Summanjoen tila paranisi, ja myös turvealan työntekijät löytäisivät uusia korvaavia elinkeinoja esimerkiksi ennallistamisen ja vesien hoidon parista.
  4. Lisätä yhteistyötä ja tiedonkulkua alueen maanomistajien ja -käyttäjien sekä vesiensuojelun asiantuntijoiden välillä Summanjoen valuma-alueella.

 

Hankkeen toimenpiteet

Hanke on jaettu kolmeen työpakettiin

  • Kohteiden etsintä: Kunnostuskohteiden kartoitus, maastoinventoinnit, kunnostussuunnitelman laadinta ja lupien hankinta kohteiden toteuttamiseen.
  • Kartoitukset ja seuranta: Kohteiden varmistuttua, tehdään kohteille ja niiden läheisyyteen kohdekohtaisia ​​luontokartoituksia vedenlaadun seurantaa.
  • Viestintä ja neuvonta: Viestintä hankkeen sidosryhmille (maan- ja metsien omistajat, henkilöhoito, kaupungit, metsäyhdistykset, tuottajayhdistykset ja osakaskunnat sekä paikalliset asukkaat). Aktiivisella ja koordinoidulla viestinnällä jaamme tietoa vesien suojelusta ja toivomme tiedotuksensuojelukohteen uusien kunnostusteiden löytymiseen.

 

Sanastoa

Ennallistamisella tarkoitetaan ihmisen muokkaaman ympäristön palauttamista takaisin luonnontilaan tai mahdollisimman lähelle sitä. Tavallisesti sillä tarkoitetaan metsien, soiden ja vesistöjen alkuperäisen monimuotoisuuden palauttamista. Valuma-alueilla tehtävät toimet kohentavat myös alueen alapuolisen vesistön ja rannikkovesien tilaa. 

Kunnostamisella viitataan siihen, että ihmisen muuttamaa elinympäristöä käsitellään siten, että se vastaa paremmin alueen alkuperäistä muotoa. Kunnollistamistoimenpiteet ovat lievempiä, kuin ennallistamiseen liittyvät toimenpiteet. Hyvin suunniteltu ja toteutettu vesistökunnostushanke parantaa veden laatua, lisää vesistön virkistysarvoa sekä kohentaa vesieliöiden elinympäristöjä. 

Valuma-alue on vedenjakajien rajaama alue, jolta kaikki vedet päätyvät samaan vesistöön. Vesistön muodostavat valuma-alueella olevaa joet, lammet ja järvet.

Vedenjakaja on kahden tai useamman valuma-alueen välinen maaston raja-alue, missä maahan satanut vesi virtaa eri suuntiin ja päätyy eri vesistöihin. 

Vesistöllä tarkoitetaan valuma-alueella sijaitsevien ojien, pienten jokien, järvien ja muiden vesien kokonaisuutta. Niiden vedet virtaavat yhteen suureen laskujokeen, joka laskee mereen. Vesistö saa nimen laskujoen mukaan (esim. Summanjoen vesistö, vesistöaluetunnus 13.).  

 


Lisätietoja

Lisätietoa vesistöjen kunnostuksesta löydät Suomen ympäristökeskuksen www.vesi.fi-sivustoilta

Alla pikalinkit valuma-alueiden ja vesistöjen kunnostuksien aihealueisiin

Valuma-alueen kunnostus

Vesistöjen kunnostus


 

Yhteystiedot:

Projektipäällikkö
Kimmo Karell
Puh. +358 50 5753 196
kimmo.karell(a)kyvy.fi
Summanjoen kunnostushanke
Kymijoen vesi ja ympäristö ry

Viestintäasiantuntija
Laura Parkko
Puh. +358 50 5750 065
laura.parkko@kyvy.fi
Summanjoen kunnostushanke
Kymijoen vesi ja ympäristö ry