Kymijoen Vesi ja Ympäristö - Palvelut

Palvelut

Tarjoamme yrityksille sekä kaupunkien ja kuntien toimijoille kokonaisvaltaisia vesistötutkimuspalveluita sisältäen ympäristöluvat, näytteenotot, analysoinnit sekä raportoinnit. Suunnittelemme ja toteutamme biologisia ja vesikemiallisia tutkimuksia merellä, joissa, järvissä, lammissa, rannoilla sekä pohjavesissä. Tarkkailukohteisiimme kuuluvat mm. vedenpuhdistamot, kaatopaikat, kalanviljelylaitokset, turvetuotantoalueet sekä vesistövaikutukselliset rakennushankkeet, kuten tie- ja siltarakentaminen sekä ruoppaaminen. Nykyaikaisia tutkimusvälineitä hyödyntäen sertifioidut näytteenottajat ja kemian sekä biologian alan tutkijamme hoitavat erilaisia vaativiakin ympäristöalan toimeksiantoja.

Kymijoen Vesi ja Ympäristö - Vesi- ja vesistötutkimukset

Vesi- ja vesistötutkimukset

 • Luonnon- ja talousvesitutkimukset
 • Sedimenttitutkimukset ja -kaikuluotaukset
 • Pohjaeläin- ja hyönteistutkimukset
 • Haitallisten aineiden tutkimukset
 • Jatkuvatoimiset vedenlaadun tarkkailut
Kymijoen Vesi ja Ympäristö - Kalastotarkkailut

Kalastotarkkailut ja -tutkimukset

 • Poikastuotantoselvitykset ja kalastuskyselyt
 • Vaelluskalojen laskurit ja videoinnit
 • Kalakantojen kaikuluotaukset
 • Kalojen käyttökelpoisuuden arvioinnit
 • Sähkökalastukset ja koeverkkokalastukset

Biologiset tutkimukset ja selvitykset

 • Hyönteis-, pohjaeläin- ja planktontutkimukset
 • Sini- ja piilevätutkimukset sekä päällyslevät
 • Ympäristön tilan selvitykset
 • Selvitykset toiminnan vaikutuksista vesistöihin
 • Kalavesien hoito- ja käyttösuunnitelmat
Kymijoen Vesi ja Ympäristö - Haitallisten aineiden tutkimukset

Haitallisten aineiden tutkimukset

 • Luonnonvesitutkimukset
 • Haitalliset aineet kaloissa ja ravuissa
 • Puhdistamojen ja turvetuotannon tarkkailut
 • Kaatopaikkojen tarkkailut
 • Kaasu- ja vesistöpäästöjen vaikutustutkimukset
Kymijoen Vesi ja Ympäristö - Erillistutkimukset ja hankkeet

Erillistutkimukset ja hankkeet

 • Vesistökunnostushankkeet ja tulosten seuranta
 • Ympäristön tilan selvitykset
 • Kalakantojen käyttö- ja hoitosuunnitelmat
 • Ympäristöluvat ja Natura-arvioinnit
 • Ympäristöä ja luontoa koskevat hankkeet
Kymijoen Vesi ja Ympäristö - Laboratoriopalvelut

Laboratoriopalvelut

 • Vesi-, vesistö- ja ympäristöanalytiikka
 • Elintarvikkeiden ja ympäristön mikrobiologia
 • Polttoaine- ja prosessikemia
 • Kaivovesi ja trikiini
 • Näytteenotto, kuljetus ja raportointi
Kymijoen Vesi ja Ympäristö - kalusto

Tehokkuutta ja tasoa vesi- ja ympäristöalan tarkkailuihin

 • Oma kiinteistö Kouvolassa Tapiontiellä
 • Akkreditoitu ympäristölaboratorio Kuusankoskella
 • Jäsenistössä lähes kaikki alueen teollisuuden ja kuntasektorin vesi- ja ympäristöalan vaikuttajat
 • Alan ammattilaisista koostuvaa henkilöstöä 12-20 hlö
 • Pitkän aikavälin laaja arkisto Päijät-Hämeen ja Kymenlaakson vesistöjen tilasta
Kymijoen Vesi ja Ympäristö - Kalusto

Yhdistyksen kalustoa

 • Vesistötutkimusveneitä 7 kpl erilaisille vesistöille
 • Moottorikelkkoja 2 kpl talvinäytteenottoon
 • Jatkuvatoimisia vedenlaatumittareita 10 kpl
 • Kalalaskureita ja videointilaitteita 10 kpl
 • Erilaisia virtaamamittareita ja kokoomanäytteenottimia 10 kpl
 • Drone kuvauskopteri

Kymijoen Vesi ja Ympäristö

 

Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n tarkoitus on edistää vesien ja ympäristönsuojelua toimialueellaan. Yhdistyksen toimialue käsittää Kymijoen valuma-alueen Pulkkilanharjulta Suomenlahteen sekä Summajoen ja Vehkajoen valuma-alueet lähialueineen ja näiden vaikutuspiiriin kuuluvan merialueen.

Asiantuntijapalvelumme ovat käytettävissä tarvittaessa varsinaisen toiminta-alueemme ulkopuolellakin.